Privatumo politika

Bendra informacija UAB “Tiekimo projektai” (toliau - Duomenų valdytojas ir/ar įmonė) šia Privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir principus, naudojantis įmonės valdoma interneto svetaine (https://www.tpr.lt). Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą asmeniui norint pasiekti įmonės skelbiamą turinį ir/ar teikiamą paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (mobilųjų telefoną, kompiuterį, planšetę ar kt.) asmuo naudoja. Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB “Tiekimo projektai” juridinio asmens kodas: 302513392 buveinės adresas: Palemono g. 1A, Kaunas, Lietuva. tel.: +370 37 330880 el.paštas: info@tpr.lt Duomenys apie Duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra nurodytos ir apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr.2016/679 (ES) (toliau - BDAR). Prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su Taisyklių nuostatomis! Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę Jūs išreiškiate sutikimą su šių Taisyklių sąlygomis. Jei nesutinkate su Taisyklių sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse bei nesinaudoti jose nurodytomis Duomenų valdytojo paslaugomis. Šiuo patvirtinama, kad Duomenų valdytojo svetainių lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Duomenų valdytojas taiko visas galimas technines ir administracines priemones tam, kad jo surinkti asmens duomenys apie jo svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neteisėto ir/ar neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, susijusios su asmens duomenimis. Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas techologijas, deda pagrįstas pastangas, kad galėtų patikrinti ar sutikimą dėl duomenų teikiantis asmuo nėra jaunesnis nei 16 metų. Esant abejonių dėl to, kad gali būti pažeistos BDAR 8 straipsnio nuostatos, Duomenų valdytojas pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas bei informaciją, bei ištrinti asmens duomenis nesant atskiro asmens prašymo ar sutikimo. Kam Duomenų valdytojas gali atskleisti su asmens duomenimis susijusią informaciją Duomenų valdytojas gali atskleisti su asmens duomenimis susijusią informaciją žemiau nurodytiems subjektams: • įmonėms, kurios teikia paslaugas įmonės prašymu, pvz. įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys ir kt. Šių įmonių galimybė naudoti šią informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Duomenų valdytojui tikslais; • kitoms šalims, kai to reikalaujama teisės aktų pagrindu. Duomenų valdytojas gali atskleisti su asmens duomenimis susijusią informaciją kitoms šalims: • siekant nepažeisti įstatymų arba reaguojant į privalomą valstybės valdžios institucijos, įskaitant bet nepsiribojant, teismo, reikalavimą; • siekiant patvirtinti įmonės veiklos ir veiksmų teisėtumą; • siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teises, teisėtus interesus bei turtą ir užtikrinti jų saugumą; • kitais atvejais, su asmens duomenų subjekto, ar jį tinkamai atstovaujančio atstovo, sutikimu arba prašymu. Asmens duomenų subjekto sutikimo ir prašymo pagrindu Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam pastarasis yra davęs sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu. Duomenų valdytojo veiksmai siekiant apsaugoti asmens duomenis Duomenų valdytojas yra įdiegęs protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotų informaciją, kuri yra renkama turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau tuo pačiu Duomenų valdytojas svetainių lankytojams primena, kad nors, ir yra imtasi tinkamų veiksmų asmens duomenims apsaugti, nei viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Asmens duomenų subjekto teisės Asmens duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis (teisė ištaisyti); • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė “būti užmirštam”); • reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Slapukai Svetainėje naudojami slapukai. Pateikiama informacija apie naudojamus slapukus:
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
cookie_notice_accepted Slapukas naudojamas sutikimui su duomenimis 1 mėnuo
_utmc Slapukas įrašomas pirmą kartą atidarius svetainės puslapį naršyklėje. Naudojamas norint nustatyti unikalius svetainės lankytojus,atnaujinamas kiekvieno puslapio peržiūros metu. Sesijos metu
_utma Slapukas įrašomas pirmą kartą atidarius svetainės puslapį naršyklėje. Naudojamas norint nustatyti unikalius svetainės lankytojus,atnaujinamas kiekvieno puslapio peržiūros metu. 2 metai
_utmb Slapukas įrašomas pirmą kartą atidarius svetainės puslapį naršyklėje. Naudojamas norint nustatyti unikalius svetainės lankytojus,atnaujinamas kiekvieno puslapio peržiūros metu. Kol neišjungta naršyklė
_utmz Slapukas įrašomas pirmą kartą atidarius svetainės puslapį naršyklėje. Naudojamas norint nustatyti unikalius svetainės lankytojus,atnaujinamas kiekvieno puslapio peržiūros metu. 6 mėnesiai
_utmt Slapukas įrašomas pirmą kartą atidarius svetainės puslapį naršyklėje. Naudojamas norint nustatyti unikalius svetainės lankytojus,atnaujinamas kiekvieno puslapio peržiūros metu. Kol neišjungta naršyklė
wp-settings-1 Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją 1 metai
pll_language Būtinas slapukas, naudojamas įsiminti kalbai. 1 metai
nf_wp_session Naudojamas sesijos įgalinimui 1 para
wp-settings-time Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją 1 metai
__Secure-3PSID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 2 metai
__Secure-3PSIDCC Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 1 metai
__Secure-3PAPISID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 2 metai
SIDCC Google Analytics slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos 1 metai
SID Google reklamos tikslais naudojamas slapukas 2 metai
SSID Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos informacijos; taip pat gali būti naudojamas reklamos tikslais 2 metai
SAPISID Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumui užtikrinti 2 metai
APISID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
HSID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
DV Google Analytics slapukas, naudojamas užklausos rodikliui reguliuoti Iki kol neuždaroma naršyklė
1P_JAR Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 1 mėnuo
ANID Google reklamos tikslais naudojamas slapukas 7 mėnesiai
SEARCH_SAMESITE Slapukas skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas. 3 mėnesiai
NID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 6 mėnesiai
OTZ Google Analytics naudojamas slapukas, pateikiantis bendrą svetainės lankytojų analizę 21 diena
CONSENT Naudojamas sutikimui su duomenimis 17 metų
Skundų pateikimas Yra informuojama, kad duomenų subjektas gali pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Baigiamosios nuostatos Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinus Privatumo politiką, apie jos pakeitimus yra informuojama Duomenų valdytojo svetainėje. Informuojama, kad prisijungus ir naudojantis svetainėse teikiamu turiniu ir/ar paslaugoms po tokio pranešimo paskelbimo, laikoma, kad tokiu būdu asmuo sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo taisyklių versija visada pateikiama svetainėje www.tpr.lt .
Susisiekime +370 37 330 800